ثبت شرکت در بلیز

ثبت شرکت در بلیز، تحت شرایط عادی، بسیار کارآمد است. یک شرکت کسب و کار بین المللی در بلیز می تواند ظرف چند روز کاری، ثبت شود. ثبت شرکت در بلیز : ما دارای یک دفتر ثبت شده در بلیز به مدت بیش از یک دهه می باشیم. ما خدمات واقعا کم هزینه، سریع و محرمانه را ارائه می نماییم. بر طبق قانون شرکت کسب و کار بین المللی در بلیز در سال 1990، شرکت های فاقد مالیات در بلیز، معاف از تمام مالیات ها و عوارض گمرکی می باشند.

ساختار ثبت شرکت در بلیز

 • محدودیتی برای یک منشی مقیم در بلیز یا غیر از آن وجود ندارد.
 • فقط یک سرپرست یا سهامدار برای ثبت شرکت در بلیز، مورد نیاز است.
 • سهامداران و سرپرستان برای ثبت شرکت، ممکن است یک نفر باشد.
 • سهامداران و سرپرستان برای ثبت شرکت می توانند یک شخص حقیقی یا یک شخص حقوقی باشند.
 • برای ثبت شرکت در بلیز، الزامی برای تایید سهامداران و سرپرستان محلی وجود ندارد.

محرمانگی هویت مدیران در ثبت شرکت در بلیز

اسناد برای ثبت شرکت در بلیز، شامل نام هویتی هیچ کدام از سهامداران یا سرپرستان نمی باشد. نام ها یا هویت های این افراد در هیچ سند عمومی، ظاهر نمی شود.

محرمانگی ثبت شرکت در بلیز

خدمات نامگذاری سهامداران و سرپرستان برای کسب اطمینان از محرمانگی، مجاز هستند.

ملزومات سهام و سرمایه برای ثبت شرکت در بلیز

 • ثبت سهام شرکت ها در بلیز باید در هر جای دنیا طبق تصمیم سرپرستان، به روز و در دسترس برای بررسی توسط سهامداران باشد.
 • سهام شرکت فاقد مالیات در بلیز می تواند با قیمت اسمی منتشر شود.
 • سهام شرکت فاقد مالیات در بلیز ممکن است به هر واحد پولی معقول، منتشر شود.
 • سهام شرکت فاقد مالیات در بلیز ممکن است به صورت نقدی یا از طریق انتقال سایر دارایی ها یا سایر روش ها، پرداخت شود.
 • سهام ممکن است در وجه حامل، منتشر شود.

سرمایه مشارکتی استاندارد 50000 دلار آمریکا یا معادلی این مبلغ به واحد پولی شناخته شده دیگر است.

حداقل سرمایه ثبت شرکت در بلیز

حداقل سرمایه پرداختی و منتشر شده، ممکن است یک سهم باشد که به صورت کامل پرداخت می شود.

جلسات سهامداران و سرپرستان ثبت شرکت در بلیز

 • الزامی برای جلسات سهامداران و سرپرستان وجود ندارد.
 • در صورتی که جلسات سهامداران و سرپرستان، مطلوب باشند، این جلسات می توانند از طریق تلفن یا هر یک از وسایل ارتباطی الکترونیکی دیگر، برگزار شوند مشروط به این که تمام شرکت کنندگان بتوانند به وضوح، صدای یکدیگر را بشنوند.
 • در صورتی که جلسات شرکت ها در بلیز، ضروری تشخیص داده شوند، می توانند در هر جای دنیا برگزار شوند.

دفاتر و سوابق شرکت در بلیز

سوابق و حساب های شرکت کسب و کار بین المللی در بلیز، نیازی به نگهداری یا بایگانی توسط مسئولین ندارند. در صورتی که سهامداران، سرپرستان یا ماموران، تصمیم به نگهداری این سوابق یا حساب ها بگیرند، این ها ممکن است در هر جای دنیا نگهداری شوند.

صورت ها و سوابق مالی شرکت در بلیز

 • الزامی برای نگهداری هیچ گونه صورت، حساب یا سوابق مالی برای یک شرکت کسب و کار بین المللی در بلیز وجود ندارد.
 • در صورتی که نگهداری این سوابق به وسیله سرپرستان یا سهامداران، مطلوب یا ضروری، تشخیص داده شود این سوابق، ممکن است در هر جای دنیا نگهداری شوند.
انجام کسب و کار توسط شرکت ها و افراد مقیم در بلیز

شرکت کسب و کار بین المللی در بلیز، مجاز به انجام کسب و کار با افراد مقیم بلیز یا شرکت ها در بلیز نمی باشد مگر جایی که:

 • باعث ایجاد یا نگهداری تماس حرفه ای با وکلا، حسابداران، دفترداران، شرکت های اتحادیه ای، شرکت های مدیریتی یا منشی گری، مشاوران سرمایه گذاری یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مشابه که در بلیز به انجام کسب و کار، ادامه می دهند، شود.
 • دفاتر و سوابق را در بلیز، آماده سازی یا نگهداری کند (اگر تصمیم به نگهداری چنین دفاتر و سوابقی بگیرد).
 • جلسات سهامداران یا اعضاء را در بلیز برگزار نماید (اگر تمایل به انجام این کار داشته باشد).
 • ملکی را برای استفاده به عنوان یک دفتر که از آن برای ارتباط با اعضاء یا جایی که دفاتر و سوابق شرکت، آماده سازی یا نگهداری می شوند، اجاره دهد (اگر تصمیم به انجام این کار بگیرد).
 • تعهدات بدهی ها، سهام یا سایر اوراق بهادار را در یک شرکت کسب و کار بین المللی (IBC) در بلیز یا هر شرکت ثبت شده محلی دیگر در بلیز را به عهده داشته باشد.
 • تعهدات سهام، بدهی ها یا سایر اوراق بهادار در شرکت به وسیله هر فرد مقیم در بلیز یا هر شرکت کسب و کار بین المللی (IBC) در بلیز یا هر شرکت ثبت شده محلی دیگر در بلیز، مالکیت شوند.
فعالیت های کسب و کار خارج از بلیز برای شرکت ها در بلیز

محدودیتی برای شرکت فاقد مالیات در بلیز برای ادامه دادن به هر گونه کسب و کار قانونی و فعالیت سرمایه گذاری به استثناء کسب و کار های بانک، بیمه یا اتحادیه که نیازمند یک گواهی معین می باشد، وجود ندارد.